Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Om foreningen...Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Love for foreningen


$ 1

Foreningens navn er Den Jyske Operas Venner. Dens hjemsted er Århus.

$ 2

Den Jyske Operas Venner er en forening af operainteresserede. Dens formål er at medvirke til at vække, stimulere og udbrede interessen for Den Jyske Operas forestillinger og for operakunsten i almindelighed, samt i det omfang og på den måde bestyrelsen finder passende, at tage initiativer, som kan støtte og styrke Den Jyske Operas virke og fremme dens kunstneriske selvstændighed.

$ 3

Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at støtte foreningens formål, mod betaling af et årskontingent som fastsat i $ 4.

$ 4

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves hvert år inden udgangen af februar måned.

$ 5

Udmeldelse må ske skriftligt til 1. januar.

$ 6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i lovene, træffer den beslutning ved simpel stemmeflerhed, uanset antallet af deltagere. Hvert medlem har én stemme, uanset størrelsen af det betalte kontingent. Der kan stemmes ved stedfortræder, der skal forevise skriftlig fuldmagt.

$ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

$ 8

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne og med opslag på foreningens hjemmeside på nettet. Eventuelle forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen inden 1. februar.

$ 9

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivninger.

$ 10

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og eventuelle oplysninger om Den Jyske Opera.
• Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
• Fastsættelse af årskontingent.
• Valg af bestyrelsesformand.
• Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
• Valg af 1 eller 2 revisorer.
• Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

$ 11
Stk. 1
Til vedtagelse af beslutninger om ændring af lovene kræves, at beslutningen vedtages på ordinær generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.
Stk. 2
Til vedtagelse af beslutninger om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt en generalforsamling er for fåtallig, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer, der er repræsenteret. Er foreningens opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler til fremme eller støtte af foreningens formål.

$ 12
Foreningens anliggender varetages af den på den ordinære generalforsamling valgte formand og 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Valget af formand sker hvert år. Valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer sker for 3 år ad gangen. Hvert år afgår en tredjedel af medlemmer. Forslag til kandidater indsendes til bestyrelsen inden 1. februar. Genvalg kan finde sted.

$ 13
Bestyrelsen vælger inden 14 dage efter generalforsamlingen næstformand, kasserer og sekretær blandt sine medlemmer. Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 2 gange om året.

$ 14
Til bestyrelsens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

$ 15
Foreningen forpligtes - med ansvar over for den samlede bestyrelse - ved underskrift af formanden i forbindelse med ét medlem af bestyrelsen, eller i formandens fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til indkassering af kontingenter, udstedelse af kort, regnskabsføring m.v.

$ 16
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen af foreningens regnskab foretages af den eller de på generalforsamlingen valgte revisorer. Bestyrelsen kan lade foreningens regnskaber revidere af en statsautoriseret revisor.

(Vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. august 1979 i Aarhus med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. august 2020 i Aarhus)

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk