Medlem log-ind     
til forsiden indhold send os en mail find os på Facebook sitemap

Nyhedsbrev Nr. 3

April 2019
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

publiceret: 2.04.2019  8:40

Lørdag 23. marts 2019 afholdtes ordinær generalforsamling i Kammermusiksalen i Musikhuset Aarhus.

Kjeld Sachmann valgtes som dirigent. Det blev konstateret at forsamlingen var indkaldt rettidigt og var beslutningsdygtig.

Per Eland aflagde bestyrelsesberetning. I det forgangne år stod foreningen for 16 forskellige arrangementer i form af foredrag, causerier, møder med operachefen, operaintroduktioner, opera på storskærm, nytårstaffel og julehygge. Medlemmerne blev inviteret til åbne prøver på La traviata og Passageren, og fik tilbudt operaindspilninger på CD og DVD samt musikbøger af Kasper Holten og Leif V. S. Balthzersen. Foreningen tildelte tenoren Anders Christensen studielegat på 15.000 kr. og der blev gennemført en operatur til Helsinki og tilbudt en tur til Hamborg, som blev udsolgt på blot 8 timer og deltagelsen blev afgjort ved lodtrækning. Et medlem ville høre, om der var tale om opdeling i et A- og et B-hold, når rejsetilbud blev overtegnet. Et andet medlem spurgte, om der var ringere chance for at komme i betragtning som nyt medlem. Bestyrelsen afviste begge påstande og lovede yderligere at præcisere reglerne ved alle fremtidige rejsetilbud.

André Marcks fremlagde derefter og kommenterede det reviderede årsregnskab, der viste underskud på 2.731,08 kr. Foreningens egenkapital er faldet, hovedsageligt pga. fald af aktiekurser, og er nu på 91.135,92 kr. Aktiernes værdi er også faldet siden 2017 og udgør nu 30.936 kr. – detaljeret regnskabsoversigt kan ses nedenunder. Både beretningen og regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Medlemskontingent for 2020 blev vedtaget uændret og udgør fortsat 225 kr. om året. Per Eland blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Forsamlingen genvalgte også Bjørn Hvid-Pedersen som bestyrelsesmedlem og Per Rasmussen som foreningens revisor.

Der kom ingen forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, men under Eventuelt orienterede André Marcks om kommende opsætninger på Den Jyske Opera, herunder samarbejde med Aarhus Teater om forestillingen Dracula i 2020. Et medlem foreslog, at man oprettede en Facebook-gruppe hvor interesserede kunne udveksle oplysninger om operaforestillinger i Europa – konklusion var, at internettet allerede bugner med lignende operagrupper på Facebook, men kontaktinfo herom kan evt. medtages i et af de kommende nyhedsbreve. Selve projektet vil under ingen omstændigheder ligge i bestyrelsens regi.

Efter generalforsamlingen var der koncert med Musikkonservatoriets unge sangsolister, sopranen Kristine Mågård og mezzosopranen Kirsten Voss Petersen. De sang arier og duetter fra operaer af Händel, Gluck, Mozart, J. Strauss, Thomas, Offenbach, Bizet, Puccini og Britten. Sangsolisterne blev akkompagneret af pianisten Maren Marie Tange.

 

REGNSKABSOVERSIGT 2018


Foranstående regnskab er dags dato gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreviste bilag og kontoudtog. Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver.

Åbyhøj, 7. marts 2019         (-) Per Rasmussen

Drift

  Udgift  Indtægt 
  kontingenter   98.820,00 
  bidrag | studielegat 1.660,00 
  aktieudbytte   1.320,00 
  porto, frankering 16.000,25   
  tryksager, nyhedsbreve 14.382,50   
  administration, kontorudgifter 11.295,66   
  koncert, foredrag, causeri 18.784,50   
  øvrige arrangementer 18.647,01 
  operarejser 950,40   
  edb-udgifter, internet, webside 4.585,00   
  telefon 2.191,61   
  studielegat 15.000,00   
  pakke- og bestyrelsesmøder 1.350,00   
  afskrivining frankeringsmaskine 562,00   
  udbytteskat 356,40   
  gebyrer 425,75   
  driftsresultat (underskud) 2.731,08   

Status

  Debet  Kredit 
  Aktiver    
  likvide beholdninger 146.678,97   
  aktier 30.936,00   
  indbetalt porto (frankeringsmaskine) 3.320,00   
  frankeringsmaskine 3.431,75   
  Aktiver i alt 184.366,72 
     
  Passiver    
  egenkapital primo   103.106,80 
  regulering kursværdi 9.240,00   
  overført driftsresultat 2.731,08   
  medlemsbidrag til studielegat   1.660,00 
  forudbetalt kontingent   53.665,00 
  forudbetalt arrangementer 25.026,00 
  forudbetalt operarejse   12.880,00 
  Passiver i alt 184.366,72 

Den Jyske Operas Venner ▪ Agernvænget 4 ▪ 8330 Beder ▪ tlf. 2460 7593 ▪ mail@djo-venner.dk